Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

Opis

Projekt „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach“ był realizowany w latach 2008-11 na pograniczu niemiecko-holenderskim. Ze względu na sukces jaki odniósł, zdecydowano się na jego implementację w obszarze polsko-niemieckim. Na naszym obszarze obserwowane są od lat negatywne zjawiska (w szczeg. gwałtowny przyrost liczby dzieci z nadwagą oraz zaniechanie aktywności ruchowej), które były podstawą do realizacji niemiecko-holenderskiego projektu. W związku z powyższym stworzono projekt, który powinien średnio- i długoterminowo ograniczyć ilości dzieci z nadwagą oraz przyczynić się do radykalnej zmiany stylu życia na taki, który oparty jest na ruchu, wiedzy o ciele i samoświadomości. Zmiana jest konieczna, ponieważ także w naszych gminach – śr. 25% dzieci w wieku szkolnym dotkniętych jest nadwagą. Ta sama ilość dzieci jest w kondycji fizycznej określanej jako „health risk level” (grupa ryzyka utraty zdrowia) natomiast wyniki testów wydolnościowych są o 50% -75% gorsze od wyników uzyskiwanych przez tożsamą populację przed 15–20 laty. Większość dzieci porusza się dziennie 60 min., ich czas przeznaczany na czynności siedzące urósł do 10 – 12 godz. (zaj.w szkole, zadania domowe, TV, komputer, konsole). Podsumowując – coraz więcej dzieci ma nadwagę, coraz więcej dzieci porusza się mniej i coraz więcej dzieci posiada braki fizyczne i motoryczne spowodowane stylem życia. Długofalowym efektem będą negatywne skutki zarówno w postaci gorszej jakości życia osoby już dorosłej, średniego czasu uczestnictwa na rynku pracy, jak i zwiększonych kosztów opieki medycznej dla państwa – o ile nie będą przedsięwzięte odpowiednie środki zapobiegawcze.

Projekt jest próbą odpowiedzi na wyzwania wynikające z różnic społecznych i gospodarczych, bariery językowej i odmiennych struktur administracyjnych, kompetencji poszczególnych podmiotów i systemów prawnych po obu stronach granicy. Współpraca transgraniczna w tego typu projekcie jest niezbędna, gdyż poprzez współdziałanie w ramach projektu, przy odpowiednim podziale zadań, lepiej zostaną wykorzystane istniejące zasoby wiedzy partnerów, by wspólnie podejmować wyzwania i wykorzystywać potencjały generowane poprzez tę współpracę.

Zwalczanie nadwagi oraz próba skłonienia młodego człowieka do zdrowego stylu życia są celami zarówno w polskich jak i niemieckich gminach. Projekt – poprzez sieć regionalną, jak i merytoryczne wsparcie ESAB – umożliwi głębszą wymianę informacji i doświadczeń, poznanie nowego stanu wiedzy. Natomiast zaplanowane międzynarodowe zawody sportowe oraz publikacja zbiorczych wyników testów wydolnościowych wprowadzą element zdrowej mobilizującej rywalizacji między poszczególnymi gminami.
Zakłada się, że beneficjentami projektu będą bezpośredni uczestnicy: uczniowie, rodzice, którzy zostaną wyposażeni w odpowiednią wiedzę, nauczyciele, trenerzy, dietetycy, którzy oprócz dodatkowego szkolenia, będą posiadali stałą opiekę merytoryczną w postaci akademickiego partnera, jak i instytucje (szkoły, gminy), które poszerzą swoją bazę infrastrukturalną pozwalającą na prowadzenie zajęć z zakresu zdrowego stylu życia oraz stworzą sieć podmiotów odpowiedzialnych za lokalną politykę prozdrowotną.

Innowacyjny charakter projektu bazuje na przekonaniu, że na poziomie lokalnym i regionalnym można stworzyć wielopłaszczyznową sieć holistycznego podejścia do młodego człowieka, której efektem będzie jego prozdrowotna samoświadomość, a przez to zahamowanie ww. negatywnych tendencji lub jej odwrócenie.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!