Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia

Opis

Przygraniczny obszar regionu wsparcia Interreg Va którego dotyczy niniejszy wniosek charakteryzuje się ciężko lub zbyt późno osiągalnym dla pogotowia rozmieszczeniem ludności ze względu na obszary peryferyjne po obu stronach granicy. Z racji dłuższego dojazdu i transportu pacjenta zdarza się, że czas od zaalarmowania służb ratunkowych do ostatecznego zaopatrzenia potencjalnego pacjenta na tym obszarze jest znacznie dłuższy w porównaniu do regionów otoczonych infrastrukturą ratownictwa medycznego innych powiatów. Odpowiednio pogarsza to szanse na wyleczenie pacjentów ulegających nagłym urazom lub zachorowaniom, którzy porównywalnie do pozostałej część społeczeństwa dotknięci są zmianami demograficznymi w o wiele większym stopniu. Rozmieszczenie jednostek ratownictwa medycznego w regionie jak i aktualne wyposażenie i obsada pojazdów ratunkowych podlega różnym przepisom prawa.
Celem tego wniosku dla wyrównania powyżej opisanych niekorzyści jest trwała poprawa bezpieczeństwa społeczeństwa, a stanie się to za sprawą poprawy opieki nad pacjentami ulegającymi nagłym wypadkom, udzielanej w odpowiednim czasie po obu stronach granicy dzięki znacznie zawężonej i intensywniejszej współpracy służb ratownictwa medycznego na poziomie lokalnym jak i regionalnym. Cel ten jest także postulowany poprzez Umowę Ramową między Republiką Federalną Niemiec a Polską o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, która weszła w życie w maju 2013 roku. Służby ratunkowe w obszarze wsparcia powinny mieć możliwość świadczyć transgraniczne akcje ratunkowe bezwarunkowo i w sposób pewny pod względem prawnym a także na wysokim poziomie jakości, pomimo różnych założeń systemowych. Po zaopatrzeniu i przygotowaniu pacjenta do transportu powinien on trafić znacznie szybciej do najbliższego, adekwatnego dla niego ośrodka w celu definitywnej terapii.
Projekt zakłada współpracę w kwestiach prawnych i organizacyjnych ratownictwa medycznego, a takż transgraniczną współpracę pomiędzy obywatelami i instytucjami administracji publicznej (dyspozytornie, departamenty społeczne, resorty spraw wewnętrznych, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie). Podwyższa kulturową i fachową akceptacje instytucji dla zabezpieczenia warunków bytowych kraju sąsiedniego i przyczynia się do stworzenia sieci powiązań pomiędzy administracjami. Dzięki planowej i wydajnej integracji posiadanych personalnych i technicznych zasobów ratownictwa medycznego osiągnięte zostanie trwałe połączenie struktur ratownictwa, które w tej formie na dzień dzisiejszy jest niewyobrażalne.
Do planowanych działań projektu należą zmniejszenie barier językowych przy ochronie przed skutkami nagłych zachorowań i wypadków. Przedmiotem dofinansowania jest stworzenie i wdrożenie wspólnej dwujęzycznej platformy edukacyjnej do specjalistycznej komunikacji na bazie Tabletów.
Zawodowe kształcenie dorosłych i nauka przez całe życie stanowią centralne elementy planowania świadczeniodawców ratownictwa medycznego w Niemczech i Polsce. Obecne i planowane w ramach projektu symulacyjne systemy kształcenia i dokształcania personelu ratownictwa medycznego posłużą do optymalizacji stanu wytrenowania oraz będą wzajemnie przeprowadzane i wykorzystywane dla poprawy porozumiewania się z drugą stroną na poczet wspólnych akcji. Trwałe zdobycie fachowych umiejętności językowych podobnie jak kontynuacja nauki (e-Learning) oraz wielokrotne wspólne wykorzystanie języka podczas interprofesionalnych scenariuszy symulacji w specjalnie do tego przygotowanych warunkach i ponad to, są warunkami dla pokonania kulturowych barier na przestrzeni zawodowej jak i prywatnej.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!