Klasztor w mieście. Miasto w Klasztorze

Opis

Projekt „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze/„Kloster in der Stadt. Stadt im Kloster” odpowiada na wyzwania dotyczące zachowania i promowania wspólnego dziedzictwa kulturowego, a jego zadaniem jest wzmocnienie kompetencji transgranicznych, takie, jak: integracja mieszkańców, przezwyciężenie barier językowych, ułatwienie transferu wiedzy, promowanie równości w dostępie do kultury.
Podstawowym celem projektu jest inicjowanie a następnie udostępnianie rezultatów badań nad historią miast polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego, co umożliwi tworzenie spójnej wizji historii, umocnienie identyfikacji kulturowej z regionem, a także budowanie marki Euroregionu Pomerania jako regionu kultury. Celowi temu służy współpraca między Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie a Dominikanerkloster in Prenzlau w zakresie aktywnego promowania wiedzy o Pomorzu i Marchii Wkrzańskiej, o przeszłości Szczecina i Prenzlau, a także podjęcie ambitnych działań naukowych. Konferencje naukowe oraz jarmark klasztorny w Prenzlau umożliwią poznanie się ludzi, przepływ informacji pomiędzy środowiskami naukowym i mieszkańcami regionu, zaś planowane publikacje, tłumaczenie kroniki Paula Friedeborna „Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern” z 1613 roku i wydawnictw edukacyjno-naukowych Dominikanerkloster in Prenzlau, pozwolą na poszerzenie grona osób zainteresowanych historią, w tym także mieszkających poza granicami Euroregionu Pomerania.
Beneficjentami projektu są wszyscy zainteresowani historią, turystyką, literaturą historyczną, odkrywaniem przeszłości i jej twórczym wykorzystywaniem w szkołach, w turystyce, w muzealnictwie, na uczelniach. Projekt ma więc duże walory aplikacyjne. Darmowy kolportaż wydawnictw opublikowanych w wyniku projektu oraz udostępnienie ich w bibliotekach publicznych sprawi, że jego rezultaty będą oddziaływać długo formalnym zakończeniu projektu. Korzyści wynikające z projektu obejmą także instytucje partnerskie i środowiska naukowe w Polsce i w Niemczech.
Koncepcja projektu zakłada ścisłe współdziałanie partnerów, bowiem założone cele zrealizować można tylko wykorzystując różnorakie narzędzia istniejące w ramach współpracy transgranicznej. Równie ważna dla ich osiągnięcia jest wymiana doświadczeń, pomoc wzajemna partnerów, wspieranie się merytoryczne i organizacyjne, tworzenie i rozwijanie kontaktów pomiędzy instytucjami kultury i środowiskami naukowymi oraz pogłębienie przepływu wiedzy. 
Projekt wpisuje się w dobre praktyki realizowane na Pograniczu. Oryginalnym wkładem do nich są podjęte zadania translatorskie, obejmujące nie tylko teksty współczesne, ale także ważny tekst historyczny (z 1613 roku) i jego naukowe opracowanie. Zadania te można uznać za nowatorskie, otwierające nowy etap w poszukiwaniu nowych sposobów poznawania wspólnego dziedzictwa i współpracy polsko-niemieckiej, jak dotąd bowiem tego typu działań nie podejmowano. Dzięki wykorzystaniu impulsów płynących z tekstu Paula Friedeborna będzie możliwe przygotowanie przewodnika i wytyczenie szlaku turystycznego po Szczecinie czasów Paula Friedeborna, szczególnie po miejscach już nieistniejących.
Poprzez wspólną organizację i realizację działań cząstkowych projekt „Klasztor w mieście. Miasto w klasztorze/„Kloster in der Stadt. Stadt im Kloster” odpowiada na wyzwania związane z przekraczaniem barier językowych, które ograniczają swobodny dostęp do wiedzy na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego Euroregionu Pomerania.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!