Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina

Opis

Transgraniczny rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ma istotne znaczenie dla stworzenia efektywnie funkcjonujących sieci współpracy polsko-niemieckiej. W szczególności dziedziny takie jak planowanie przestrzenne, gospodarka czy mobilność dotykają wyzwań, które można efektywniej rozwiązać  w ramach udanej współpracy transgranicznej. Konieczność łączenia zasobów obszaru wsparcia wymaga jednak intensyfikacji tej współpracy. Mimo promowania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina jest ona rozpoznawalna jedynie wśród kilku instytucji w regionie. Brak systemowej dyskusji o potrzebach tego obszaru i niewystarczająca koordynacja działań powoduje, że bez szczególnego wsparcia pomysł efektywnego łączenia potencjałów pozostanie tylko teorią.

Celem projektu jest wsparcie procesu przemian dokonujących się w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina poprzez dostarczanie rzetelnych dowodów o jego potencjałach i powiązaniach, pozyskanych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Wyniki projektu będą pomocne w rozwoju regionu przyczyniając się do zwiększenia jego konkurencyjności, a ich odbiorcami będą decydenci i grupy interesariuszy. Efektem projektu będzie opracowanie metodyki pozyskiwania, harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Na tej podstawie zostaną oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina. W efekcie nastąpi intensyfikacja współpracy sieciowej w kontekście transgranicznym poprzez zapewnienie udziału możliwego najszerszego grona interesariuszy ze strony polskiej i niemieckiej. Wskazane w projekcie obszary tematyczne to: turystyka, transport regionalny i mobilność, efektywne sieci współpracy, partnerstwo miejsko-wiejskie, inteligentny rozwój i branże przyszłości.

Oczekiwanym rezultatem będzie nadanie Regionowi Metropolitalnemu Szczecina roli obszaru o rzeczywistym transgranicznym charakterze, pogłębienie współpracy sieciowej, efektywniejsze wspólne wykorzystanie istniejących zasobów. Dzięki wdrożeniu cyklicznych transgranicznych konferencji prezentujących informacje o Regionie (wyniki monitoringu) zostaną wspólnie określone kierunki rozwoju oparte na zdiagnozowanych potrzebach, poprawi się wymiana informacji o podejmowanych działaniach, zainteresowane pomioty uzyskają aktywne wsparcie. Obecnie działania dotyczące wdrażania idei Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina są ograniczone do jednorazowych wydarzeń, widoczna jest trudność w długofalowym określeniu potrzeb, przepływ wiedzy odbywa się poprzez kontakty osobiste, a nie systemowe.

Realizacja projektu stanowi praktyczne wdrożenie Koncepcji Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina z 2015 r. Trudnością w rozwoju koncepcji transgranicznych jest fakt, że często zakres wymaganych działań wykracza poza ramy prawne poszczególnych  jednostek. Dlatego w projekcie określono obszary tematyczne tak, by móc do nich zaprosić i polskich i niemieckich partnerów. Wówczas zarówno diagnoza potrzeb, jak i harmonizacja danych będzie wynikać z ich doświadczeń, a każda ze współpracujących instytucji wniesie do projektu szczegółową wiedzę o swoim regionie. Innowacyjność projektu dotyczy tematów horyzontalnych realizowanych w trakcie trwania całego projecie. Są to innowacyjne metody partycypacji, innowacyjne sposoby pozyskania danych oraz dzialania poświęcone wdrożeniu dyrektywy PE dotyczącej otwartych danych.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!