MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

Opis

Projekt  MoRE Uznam Wolin zostanie zrealizowany w części polskiej i niemieckiej wysp Uznam i Wolin. Będzie dotyczył zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy polsko-niemieckiego grona interesariuszy tj.: mieszkańców, szkół, jednostek samorządowych, instytucji naukowych, branży turystycznej, usług i gospodarki komunalnej, mobilności oraz jednostek planistycznych, właścicieli i dysponentów infrastruktury energetycznej. Projekt zmierza do zainicjowania przemian w obszarze energetyki i ekologii Wysp Uznam i Wolin, a jego docelowym, długoterminowym beneficjentem będą mieszkańcy wysp oraz terenów sąsiednich.

Celem projektu jest intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy instytucjonalnej pn. „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”. Rezultatem będzie zaproponowanie optymalnego koszyka energetycznego oraz sformułowanie założeń dla budowy modelowego regionu OZE w kontekście sezonowości turystycznej, efektywności i niezależności energetycznej, redukcji CO2 i neutralności klimatu. Poprzez wypracowanie zapisów dotyczących energii w dokumentach planistycznych i strategicznych oraz wspólną deklarację partnerów o wdrażaniu idei modelowego regionu OZE zostaną wskazane kierunki interwencji w obszrze transformacji energetycznej na wyspach Uznam i Wolin.

Innowacyjnym aspektem w projekcie jest sporządzenie analiz obecnego stanu na podstawie badań terenowych w wybranych lokalizacjach dotyczących:

  • energochłonności zabudowy na podstawie badań termowizyjnych,
  • rozpoznania zapotrzebowania na ładowarki elektryczne na potrzeby mieszkańców i odwiedzających,
  • jakości powietrza na podstawie wygenerowanych map zanieczyszczeń,
  • analizy wód wybrzeża oraz wód powierzchniowych określających ich potencjał energetyczny.

Uzupełnieniem badań terenowych będzie karta energetyczna wysp Wolin i Uznam, pełniąca rolę elementu monitoringu rozwoju energetycznego regionu, z możliwością dalszego jej rozwijania i aktualizacji.

Istotnym elementem projektu jest podwyższanie świadomości poprzez utworzenie transgranicznej grupy ds. energii i wymianę dobrych praktyk. Planowane są dwa wyjazdy studyjne do regionów dążących do zapewnienia samowystarczalności energetycznej na terenie Niemiec i Danii. Popularyzacji nowych rozwiązań w zakresie energetyki i wzmocnieniu społecznej akceptacji dla zmian ma służyć organizacja „Pikników OZE” i innych wydarzeń z udziałem młodzieży szkolnej, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów oraz innych interesariuszy.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!