Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej

Opis

Projekt ma na celu rozwinięcie współpracy transgranicznej peryferyjnie położonych instytucji, prowadzących działalność edukacyjną i naukową,  wymiana doświadczeń między partnerami oraz innymi współpracującymi z nimi podmiotami działającymi na pograniczu polsko-niemieckim oraz dalszą intensyfikację działań prowadzonych na rzecz mieszkańców regionu przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum w Schwedt, Katedrę Zabytkoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz partnerów stowarzyszonych m.in. Instytut Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie. Wszyscy partnerzy projektu od początku swojej działalności organizują warsztaty i konferencje, ich efekty są prezentowane w licznych publikacjach, jednak były to działania najczęściej osobne, lub najwyżej dwustronne, dlatego kolejnym celem projektu jest koordynacja i wspólne sieciowe podejmowanie działań między wszystkimi partnerami, które są skierowane do mieszkańców obszaru wsparcia, a zwłaszcza do studentów, naukowców oraz wszystkich zainteresowanych dziedzinami humanistycznymi i pokrewnymi. Wydarzenia są adresowane dla grup od 20 do 50-60 os. Zsieciowanie działań nadodrzańskich instytucji przyciągnie odbiorców z całego obszaru wsparcia i w znacznym stopniu uzupełni dotychczasową ofertę kulturalno-naukowych wydarzeń, zwłaszcza wobec spodziewanego zmniejszenia aktywności innych mniejszych podmiotów (zwłaszcza instytucji podległych samorządom) w okresie po panującej pandemii. Wydarzenie będą się odbywały przez cały rok kalendarzowy w latach 2021-2022.
Aby spełnić te cele projekt obejmuje organizację konferencji, wypraw studyjnych, warsztatów oraz wystaw oscylujących wokół tematów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym strefy Bałtyku, Pomorza Zachodniego oraz stref pograniczy – zwłaszcza pogranicza polsko-niemieckiego.
Dzięki projektowi, otwarciu na różne instytucje, synchronizację wspólnych działań, kooperację oraz pozyskiwane know-how, a także dzięki zapraszaniu jako ekspertów na konferencje i warsztaty uznanych specjalistów spoza obszaru wsparcie nastąpi  wzrost konkurencyjność oferty edukacyjnej i potencjału naukowego zsieciowanych instytucji, a przez to i regionu w skali międzynarodowej. Podjęta współpraca ma przynieść w przyszłości wymierne korzyści naukowe, gdyż chcemy opublikować wyniki podjętych w ramach projektu dyskusji i konferencji w renomowanych o uznaniu co najmniej europejskim wydawnictwach. Chcemy też wspólnie podjąć głębiej poruszone tu zagadnienia w postaci projektów naukowych złożonych do polskich i międzynarodowych instytucji finansujących działalność naukową przez konsorcjum złożone z instytucji partnerskich. 
Projekt będzie ponadto spełniać następujące cele społeczne związane z osią priorytetową programu: zwiększenie znajomości sąsiada, oddziaływanie na mieszkańców regionu, podnoszenie ich kompetencji językowych, interkulturalnych, ułatwianie nawiązywania transgranicznych kontaktów w różnych dziedzinach, stworzenie okazji do nawiązania współpracy i jej rozwoju przez różnorodne instytucje: edukacyjne, szkoły wyższe, muzea, organizacje pozarządowe, stowarzyszeń o profilu historycznym. Ze zróżnicowanego programu wydarzeń skorzystają zwłaszcza ludzie młodzi, studenci, naukowcy, uczniowie oraz dziennikarze i liderzy społeczności lokalnych, którzy będą następnie multiplikować zdobytą wiedzę i umiejętności także transgranicznej współpracy.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!