Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania

Opis

Projekt ma na celu zniesienie językowych, mentalnych i kulturowych barier na obszarze wsparcia, co stanowi najważniejsze wyzwanie programu współpracy. Podstawą integracji jest brak barier językowych i świadomość istnienia i akceptacji innej kultury. Bez wspólnych działań zarówno po polskiej, jak i niemieckiej likwidacja barier językowych byłaby trudna do osiągnięcia. Głównym celem projektu jest utrwalenie i poszerzenie zajęć z języka sąsiada i edukacji międzykulturowej aż do zakończenia edukacji. Główny cel projektu odpowiada szczegółowemu celowi programu „Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego”
Wprowadzenie szerokich działań takich jak:
realizacja oferty nauczania języka sąsiada w szkołach we wszystkich przedziałach wiekowych, ze szczególną uwagą na starszych uczniów od 5. klasy.
szereg szkoleń dla nauczycieli, młodzieży i rodziców, opracowanie innowacyjnego programu prowadzenia internetowych lekcji metodą tandem, metodyczna opieka nad placówkami wprowadzającymi język polski, szeroka kampania na rzecz świadomości nauki języka sąsiada, 
przyczyni się do wzmocnienia potencjału i kompetencji językowych przyszłej kadry transgranicznego rynku pracy. Działanie to będzie miało pozytywny wpływ również na gospodarkę, ponieważ zostanie ona wzmocniona wykwalifikowana siłą roboczą. Prezentowanie nowych materiałów do nauki i  wyników projektu na polsko- niemieckiej e-platformie będzie gwarantem dotarcia do szerokiego grona odbiorców obszaru wsparcia.
Wartością dodaną dla obszaru wsparcia będzie: zwiększenie liczby dzieci, młodzieży, pedagogów posiadających kompetencje językowe i w komunikacji międzykulturowej, co w przypadku nauczycieli pozwali na prowadzenie lekcji nauczania języka wraz z elementami realioznawstwa.  Realizacja projektu w ujęciu transgranicznym pozwoli na wzmacnianie procesu integracji poszczególnych grup docelowych: uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników instytucji, które są zaangażowane w projekt.
Motorem działań metodyczno- dydaktycznych po polskiej stronie jest doświadczenie polskich ekspertów i pedagogów, po niemieckiej personel naukowy uniwersytetu. Wspólnie polscy i niemieccy eksperci stworzą i wdrożą innowacyjny, transferowalny na inne regiony program do prowadzenia internetowych lekcji  metodą tandem. Również oni będą odpowiedzialni za rozszerzenie i rozwój oferty edukacyjnej uwzględniającej pełen cykl kształcenia- od przedszkola do zakończenia edukacji. Uwzględniając tak kompleksowe działania, osiągniecie założonych rezultatów jest realne do spełnienia. Za realizację projektu odpowiada doświadczony, wspólny, transgraniczny zespół projektowy.
Jednym z działań w projekcie jest również przeprowadzenie wspólnej transgranicznej kampanii na rzecz nauki języka sąsiada. Efekty projektu INT 76 pokazują, iż zapoczątkowany kierunek jest prawidłowy m.in. z powodu wzrastającej liczby chętnych placówek do udziału w projekcie. Konieczna jest jednak intensyfikacja działań i wprowadzanie nowych elementów takich jak m.in. warsztaty międzykulturowe dla rodziców i uczniów, aby cel został osiągnięty w sposób trwały i u większej ilości odbiorców.
Obecny projekt INT 76 wskazuje na duże zainteresowanie szkoleniami i dokształcaniem pedagogów z zakresu nauki języka sąsiada w placówkach po polskiej i niemieckiej stronie, a popyt na  ofertę nauki języka po obu stronach granicy jest wysoki (patrz załącznik: mapa). Właśnie ten projekt jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!