Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

Opis

W programie podkreśla się, że dziedzictwo kulturowe na obszarze wsparcia bezwzględnie zasługuje na zachowanie. Wyzwaniem jest nierównomierny rozkład pobytów turystów w regionie. W założeniach programowych zwraca się także uwagę na konieczność działań prowadzących do zwiększenia transgranicznej popularności regionalnych atrakcji poprzez wspólne oferty. Wyzwaniem są także negatywne tendencje demograficzne, zwłaszcza w najrzadziej zaludnionych regionach poza wybrzeżem i w regionach peryferyjnych. Bez wątpliwości teatry są częścią europejskiej tradycji kulturowej. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa dostępu do teatrów po obu stronach Odry na obszarze wsparcia, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Łatwiejszy dostęp do wspólnego transgranicznego dziedzictwa zorganizowany zostanie w oparciu o oferty teatralne bez barier językowych. Goście z sąsiedniego kraju nie znający języka sąsiadów, w tym dzieci i młodzież, liczyć mogą na większą atrakcyjność przedstawień zorientowanych na te właśnie grupy celowe. Dla turystów i mieszkańców regionu powiększy się dostępność transgranicznych ofert teatralnych. Projekt przyczynić się ma do zwiększenia wiedzy o działaniach teatrów uczestniczących w projekcie, tworzących  wspólną, transgraniczną ofertę kulturalną. Kolejne elementy składowe projektu to stworzenie zinstytucjonalizowanej sieci współpracy ze wspólnym zarządzaniem, z uzgadnianiem programów teatralnych i pracy personelu oraz organizacją wspólnych produkcji i występów gościnnych. Odpowiednie rozwiązania techniczne, np. elektroniczne tablice prezentujące tłumaczenia dialogów i zagwarantowanie kompatybilnych systemów technicznych, zdecydowanie ułatwią organizację występów gościnnych i koprodukcji. Istotne jest przy tym zaspokojenie oczekiwań publiczności co do nowoczesności inscenizacji w salach teatralnych i teatrach letnich. Wspólny marketing, w tym wspólna marka z logo i corporate design oraz trójjęzyczna strona internetowa zwiększą wartość dodaną efektów wymienionych działań. Zwiększy się liczba widzów z sąsiedniego kraju, a szczególnie liczba polskich widzów teatralnych w regionie przygranicznym. Atrakcyjne i nowoczesne inscenizacje przeciwdziałać będą odpływowi mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi. Rezultatem projektu będzie stworzenie trwałej sieci współpracy oferującej transgraniczne, wielojęzyczne i zsynchronizowane oferty kulturalne pod jedną wspólną marką. Poprzez zwiększenie kulturalnej różnorodności (jakościowo i ilościowo) polepszy się jakość życia mieszkańców regionu, zwłaszcza młodych ludzi. Zwiększenie ponadregionalnej popularności i polepszenie promocji wpłynie pozytywnie na wizerunek regionu/obszaru wsparcia. Kultura i sztuka posiadają istotne znaczenie dla tworzenia symbiozy obu grup narodowych w regionie przygranicznym. Utworzenie zinstytucjonalizowanej sieci współpracy polskich i niemieckich teatrów ze wspólnym zarządzaniem siecią, wspólnymi działaniami marketingowymi, kompatybilnym zapleczem technicznym oraz długoterminowo uzgodnionymi programami teatralnymi (w tym koprodukcje i występy gościnne), stanowić będzie model w skali międzynarodowej. Sieć współpracy umożliwi wykorzystanie zasobów organizacyjnych i personalnych tak, by dostępne narodowe zasoby służące wspieraniu kultury wykorzystane mogły być w sposób bardziej efektywny. Tym samym projekt  realizuje zasadę oszczędności wykorzystania środków budżetowych.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!