Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Opis

Wzrost  natężenia ruchu samochodowego na zachodniopomorsko-mekleburskich  odcinkach dróg powoduje  wzrost ilości wypadków. Na drogach regionu uczestnicy ruchu rozwijają duże prędkości, dlatego też wypadki  tam się zdarzające  są często drastyczne w skutkach. W związku z powyższym ważne jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu poprzez częstsze wspólne transgraniczne patrole i monitorowanie zachodniopomorsko-meklemburskich odcinków dróg.
Celem projektu jest zapewnienie  wysokiego stanu bezpieczeństwa w czasie obsługi wypadków na polskich i niemieckich odcinakach dróg wspólnego obszaru transgranicznego. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie wspólnych patroli oraz wspólnych ćwiczeń zgrywających, które usprawnią reagowanie obu Policji na zaistniałe zdarzenia drogowe. Do realizacji przedstawionych działań  zaplanowano zakup specjalistycznych pojazdów, celem doposażenia i wyrównania poziomu technicznego posiadanego przez partnerów sprzętu. Zakup pojazdów  umożliwi prowadzenie wspólnych działań na równym, wysokim poziomie. Wspólne działania  Policji zachodniopomorskiej i meklemburskiej skutkować będą poprawą stanu bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. Dzięki wyposażeniu  jednostek  w wyspecjalizowany sprzęt, skróci się czas reakcji Policji na zaistniałe zdarzenia drogowe, zostanie udzielona szybsza pomoc poszkodowanym w wypadkach oraz bardziej odpowiednio zostaną zabezpieczone miejsca wypadków drogowych. Oprócz tego dwujęzyczne formularze usprawnia pracę z poszkodowanym podczas zdarzeń.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa Zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Odbiorcami efektów projektu będą także turyści, przejeżdżający przez obszar pogranicza. Grupą docelową wspólnego przedsięwzięcia są również funkcjonariusze obu Policji w czasie ich codziennej pracy.
Jakościowym rezultatem projektu jest zmniejszenie deficytów bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze transgranicznym,  zmniejszenie istniejących trudności organizacyjno-prawnych w zakresie wspólnych działań prewencyjnych oraz wyrównanie standardów wyposażenia Policji. W ramach projektu zaplanowano wyposażenie zakupionych specjalistycznych samochodów  z dwujęzyczne formularze, aby usprawnić pracę na miejscu zdarzeń drogowych. Uczestnicy ruchu drogowego, w sytuacji zaistnienia takiego zdarzenia, będą mogli na miejscu wypełnić niezbędne formularze w swoim języku ojczystym. Natomiast zainstalowane  w samochodach translatory umożliwią ewentualną komunikację poszkodowanego z policjantem, co znacząco poprawi poziom zadowolenia z obsługi.
Polski partner dysponuje na tą chwilę 5 samochodami z wideorejestratorami (KPP Police – 1 szt., KMP Szczecin – 3 szt., KPP Pyrzyce – 1 szt.).
W maju 2016r. ujawniono po polskiej stronie 569 wykroczeń dot. nadmiernej prędkości. W ciągu miesiąca ok. 4-5 dni samochody są wyłączone z eksploatacji ze względu na konserwację i naprawy. Wynika to z faktu dużej ilości przejechanych kilometrów przypadających na 1 samochód – ilość ta kształtuje się od 1477 aż do 4200 km. Biorąc pod uwagę powyższe, utrzymujący się taki stan eksploatacji samochodów mocno ograniczy ich możliwości operacyjne na rzecz wydłużających się konserwacji i napraw.
Na obszarze Komendy w Neubrandenburgu obecnie znajdują się dwa wideorejestratory, jeden z nich jest uszkodzony. Z uwagi na dużą liczbę wykroczeń zasadnym byłoby nabycie kolejnych pojazdów. Do realizacji tego celu może przysłużyć się obecny projekt.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!