Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II

Opis

Niniejszy projekt, w którym uczestniczy pięciu partnerów z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii oraz Polski ma na celu rozwój infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA. Projekt obejmuje inwestycje w transgraniczną infrastrukturę transportową i mobilność, co przyczynia się do wewnętrznej integracji obszaru wsparcia oraz jego lepszego powiązania z całym obszarem europejskim. Wszystkie działania w projekcie dotyczące budowy dróg mają transgraniczne oddziaływanie na obszar wsparcia oraz leżą na bliskim obszarze przygranicznym.

Pilność i niezbędność działań wynika z potrzeby wzmocnienia transportu transgranicznego, wspierającego wspólny rozwój gospodarczy i społeczny regionu, poprawy dostępności celów transportu gospodarczego i turystycznego i znacznej dalszej rozbudowy infrastruktury transportowej wykorzystywanej turystycznie.

Cały projekt zostanie złożony w dwóch częściowych wnioskach, które są ze sobą bezpośrednio związane. Oba cząstkowe projekty oparte są na całościowym badaniu sytuacji w zakresie transportu oraz na wspólnej koncepcji poprawy infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym. Całościowy pakiet działań zapewni wyraźną poprawę dostępności całego regionu oraz impulsy do dalszego rozwoju ekonomicznego. Dlatego też zarówno zaplanowane działania jak i ich skutki, winny być rozpatrywane zawsze w kontekście całego pakietu.

Oczekiwanym wynikiem projektu jest zwiększenie jakości transgranicznego ruchu drogowego. Planowane działania nabierają szczególnego znaczenia w regionalnej sieci dróg, gdyż przyczynią się one do znaczącej redukcji czasu podróży, w szczególności w relacjach transgranicznych. Realizacja działań skutkować będzie zewnętrzną poprawą dostępności całego regionu i lepszymi połączeniami wewnątrz obszaru Programu, co zapewni impulsy do jego dalszego rozwoju gospodarczego. Ponadto poprawie ulegnie transgraniczna dostępność do miejsc pracy i zamieszkania dla mieszkańców obszaru wsparcia. Poza tym jest to efektywny wkład we wzmocnienie kontaktów i komunikacji transgranicznej, znacznie poprawi się wzajemna osiągalność ludzi na obszarze przygranicznym. Także rozwój turystyki skorzysta z poprawy dostępności i związanego z kilkoma projektami wzrostu atrakcyjności infrastruktury komunikacyjnej dla turystyki rowerowej. Dodatkowo, oprócz opisanych tu ekonomicznych i społecznych wyników projektu, przyczyni się on także bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa ruchu w przedmiotowej sieci dróg, jako że będąc zgodnym z normami prawnymi a także z najnowszym stanem techniki, zapewnia bezpieczne kształtowanie stanu urządzeń i techniki drogowej. Dzięki polepszeniu stanu budowlanego odcinków dróg może zmniejszyć się także negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Niniejszy projekt jest wynikiem intensywnych uzgodnień pomiędzy zarządami dróg publicznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Województwie Zachodniopomorskim. Działania w zakresie przebudowy i rozbudowy dróg dotyczą odcinków drogowych o oddziaływaniu transgranicznym stąd niezbędna jest współpraca między partnerami z Polski i Niemiec.

Dotychczasowe inwestycje w infrastrukturę drogową miały przeważnie lokalny charakter i dotyczyły tylko części regionu. Przyjęte w projekcie nowe rozwiązania uwzględniają perspektywę obszaru transgranicznego jako całości, wzmacniając efekty synergii, użyteczności oraz trwałości rezultatów projektu.

Strona internetowa projektu

.

Szczegóły

Udostępnij projekt!