Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

Opis

Celem projektu jest trwałe udostępnienie Mostu Europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej, unikalnej turystycznej atrakcji przyrodniczej oraz pomnika kultury i świadka historii. Ta przeprawa transgraniczna  od 75 lat jest nieczynna. Most składa się z dwóch części: wschodniej(polskiej) wiszącej nad rozlewiskami Odry i zachodniej(niemieckiej) nad głównym korytem Odry. Obie części łączy nasyp. Pierwotny most oddano do użytkowania w 1892 i do roku 1945 służył rozwojowi gospodarki ówczesnych Niemiec. W marcu 1945 r. został zniszczony, a w 1954 r. odbudowany jako strategiczna przeprawa dla wojsk Układu Warszawskiego w razie ataku na NATO. W latach 90 XX w. przestał być obiektem militarnym. Most usytuowany jest nad bardzo cennym przyrodniczo obszarem Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, Użytkiem Ekologicznym Kostrzyneckie Rozlewisko. Obszar ten objęty jest także ochroną w ramach sieci NATURA 2000: obszar ptasi – Dolina Dolnej Odry i Mittlere Odermündung oraz obszary siedliskowe Dolna Odra i Oderwiesen Neurüdnitz. Obszary te należą do transgranicznego obszaru chronionego Unikalna Dolina Dolnej Odry. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu gniazduje rzadki chroniony gatunek sowy-puchacz. Część polska mostu otoczona jest kulturowym krajobrazem polodowcowych wyniesień morenowych a w części niemieckiej kulturowym krajobrazem doliny dużej rzeki. Takie położenie mostu powoduje, że jego przystosowanie i użytkowanie turystyczne musi się odbywać w sposób zrównoważony w dbałości o wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Udostępnienie mostu turystom wypełni lukę w systemie komunikacyjnym i pozwoli na częstsze przekraczanie Odry w obydwu kierunkach. Realizacja projektu pozwoli na wielofunkcyjne użytkowanie mostu. Most będzie transgraniczną ścieżką pieszo-rowerową wchodzącą w skład tworzonych obecnie systemowych tras rowerowych województwa zachodniopom. łącząc polskie trasy z systemem niemieckich i międzynarodowych tras rowerowych. Przyczyni się do zwiększenia ponadregionalnego i regionalnego ruchu turystycznego na dalekobieżnych trasach wschód-zachód oraz północ-południe, a przede wszystkim pobudzi lokalny ruch turystyczny w niemieckich i polskich gminach sąsiadujących z mostem. Z mostu rozpościerają się unikatowe widoki na Odrę i jej dzikie, naturalne rozlewiska. Sam most stanowi taras widokowy o łącznej długości 660m. Dla uatrakcyjnienia turystycznego powstanie dwupoziomowa platforma widokowa nad przęsłem mostu pozwalająca również na podziwianie całości mostu jako zabytku techniki. Most zostanie wyposażony w infrastrukturę służącą turystom i edukacji, na nasypie(granicy państw) powstanie symboliczna wspólna przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa. Przyczyni się to do wzrostu zainteresowania i rozwoju turystyki w regionie. Odrestaurowane zostaną przyczółki mostu. W trakcie realizacji inwestycji przeprowadzone zostaną wspólne warsztaty dla społeczności lokalnych. Ich celem będzie uświadomienie wspólnych wartości przyrodniczych i kulturowych mostu, poszukiwanie wspólnych możliwości zrównoważonego wykorzystania powstającej atrakcji turystycznej oraz zaplanowanie wspólnych wydarzeń związanych z mostem.  Wynikiem warsztatów będzie zbliżenie transgranicznych społeczności pochodzących Niemiec i Polski. Pozwoli to na przygotowanie społeczności lokalnych do korzystania z mostu jako atrakcji turystycznej pobudzającej lokalny wspólny rynek już po oficjalnym otwarciu mostu. W ramach projektu zaplanowano także wspólne działania komunikacyjne i marketingowe. Prawdziwie partnerskie przygotowanie projektu, tożsamość głównych produktów oraz rzeczywista, demonstracyjna, transgraniczna możliwość zrównoważonego wykorzystania turystycznego mostu w tak cennym obszarze przyrodniczym i kulturowym stanowi o jego innowacyjności.

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!