Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Opis

Zaplanowane w projekcie działania mierzą się z takim wyzwaniami jak brak dostatecznej kompetencji językowej (niemieckiej i polskiej) w komunikowaniu sie pomiędzy obywatelem a urzędem lub też pomiędzy samymi instytucjami (np. Ubezpieczenia Społeczne, Opieka Zdrowotna , Urzędy Skarbowe, etc).  Obok wyzwania związanego z niedostateczną kompetencją językową pojawia się również sprawa znajomości przepisów prawa i procedur administracyjnych. W tym zakresie zaplanowane działania maja poprawić stan wiedzy, ale również wypracować propozycje rozwiązań. Odmienne po obu stronach granicy porządki prawne często są powodem wielu problemów i nieporozumień.
Wprowadzone w ramach projektu działania mają przede wszystkim usprawnić tą komunikację, przyspieszyć załatwianie spraw, utrzymywać i rozbudowywać sieć kontaktów instytucjonalnych, a także budować mosty w relacjach polsko-niemieckich,  kształtując przy tym kompetencje międzykulturowe. W ramach przewidzianych działań w projekcie przyjmuje się, że długotrwałym efektem i pozytywną zmianą będzie stworzenie w różnych instytucjach publicznych czy pozarządowych czegoś, co należy określić kompetencją transgraniczną tych podmiotów. Rozumianą, jako zdolność bezpośredniego nawiązania kontaktu z bliźniaczą instytucją sąsiada, wskazanie w tych instytucjach osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z sąsiadem i odpowiednio do tej funkcji przygotowanych. Zainicjowanie współpracy instytucjonalnej  zostało potwierdzone w listach intencyjnych dołączonych do niniejszego wniosku.
Beneficjentem długofalowym tego przedsięwzięcia będą przede wszystkim mieszkańcy Euroregionu oraz instytucje korzystające z pomocy przy wyjaśnianiu poszczególnych spraw.
Projekt zakłada stałą pomoc doradczą dla obywateli w zakresie spraw wynikających z odmiennego porządku prawnego, gromadzenie i udostępnianie informacji, jak również organizację spotkań eksperckich.  Współpraca transgraniczana jest głównym filarem tego projektu. Bez bliskiej współpracy osób zatrudnionych w projekcie po polskiej i niemieckiej stronie, bez współpracy z urzędami i instytucjami po polskiej i niemieckiej stronie nie byłoby możliwe załatwienie jakiejkolwiek sprawy. 
Oryginalnym pomysłem całego przedsięwzięcia jest organizacja corocznych spotkań eksperckich i konferencji z udziałem przedstawicieli innych obszarów transgranicznych Unii Europejskiej, podczas których nastąpi wymiana doświadczeń, poglądów, ale także prezentacja rozwiązań konkretnych problemów. Ponadto planowane jest przygotowanie i udostępnienie broszury w wersji elektronicznej, która będzie na bieżąco aktualizowana.  
Za realizację wyżej wymienionych zadań odpowiedzialny będzie personel dwujęzyczny posiadający już wieloletnie doświadczenie na tym obszarze.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!