Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019

Opis

W kontekście zmian demograficznych i gospodarczych zachodzących w obszarze wsparcia, projekt „Regionalne Prezentacje Gospodarcze” daje możliwość zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu z punktu widzenia przedsiębiorców i specjalistów, a także przeciwdziała dalszemu odpływowi wykwalifikowanej siły roboczej. Kluczowym elementem projektu jest kontynuacja oraz jakościowy rozwój Prezentacji Gospodarczych, odbywających się co roku, zarówno w niemieckim Schwedt nad Odrą jak i w polskim Gryfinie. Te corocznie organizowane targi stały się transgranicznym miejscem spotkań polsko-niemieckich firm, stowarzyszeń oraz innych instytucji. Ich głównym celem jest umocnienie istniejących już transgranicznych powiązań gospodarczych, jak również rozszerzenie zasięgu tej współpracy poza region Nadodrzański. Ma się to przyczynić do gospodarczego ukierunkowania regionu i zwiększenia jego międzynarodowej konkurencyjności. Realizacja niniejszego projektu umożliwi powiązanie ze sobą istniejących źródeł i zasobów regionalnych oraz ich skuteczne wykorzystanie.                   
Targi Gospodarcze wpisały się na stałe w kalendarz imprez odbywających się na lokalnych mapach Gryfina i Schwedt nad Odrą. Stały się miejscem spotkań polsko – niemieckiej przedsiębiorczości, możliwością zaprezentowania oferty oraz sposobem na poznanie nowych partnerów biznesowych i zaistnienia nowych działań na pograniczu polsko – niemieckim. Spotkania mają na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami i są aktywnie wspomagane przez organizatorów targów. Tego typu przedsięwzięcia powinny być kontynuowane, tym bardziej, kiedy spotykają się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony wszystkich środowisk. Celem projektu jest kontynuowanie umożliwienia lokalnym przedsiębiorcom i rzemieślnikom (polskim i niemieckim) oraz firmom związanym z: przemysłem, turystyką, sportem i kulturą – bezpłatnego zaprezentowania osiągnięć, dorobku i potencjału podczas trwania targów w międzynarodowej atmosferze.
Regionalne tragi gospodarcze INKONTAKT odbywają się corocznie od 2005 roku w Schwedt nad Odrą. Wraz z pierwszym dofinansowaniem uzyskanym z programu INTERREG możliwe stało się rozszerzenie oferty imprezy i jej zakresu na wschód od Odry. Celem stało się wzmocnienie polsko-niemieckiej współpracy oraz rozwijania kontaktów gospodarczych w całym regionie wzdłuż Odry. W ten sposób, z pomocą funduszy z UE, możliwa stała się również organizacja i przeprowadzenie w latach 2012, 2013 oraz 2014 Regionalnych Spotkań Gospodarczych – podobnej do targów INKONTAKT imprezy, tyle że po polskiej stronie granicy, w mieście Gryfino. W ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy nie było możliwości uzyskania dodatkowych środków pieniężnych z UE, targi INKONTAKT były w prawdzie dalej organizowane, jednak brakowało funduszy na promocję polskich firm. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że liczba polskich wystawców na targach INKONTAKT w ostatnich dwóch latach znacząco zmalała. Wraz z nowym okresem finansowania programu INTERREG istnieje możliwość ponownego pozyskania większej liczby polskich wystawców, a także wznowienia organizacji Regionalnych Spotkań Gospodarczych w Gryfinie i ich dalszego rozwoju. Celem jest zachowanie ciągłości „spotkań gospodarczych”.
Wraz z nabyciem przenośnej sceny znacznie polepszone zostaną warunki ramowe imprezy – przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaprezentowania na niej swoich firm i regionalnych produktów. Kolejni partnerzy kooperacyjni, między innymi miasta Prenzlau, Templin i Angermünde, jak również Uniwersytet Szczeciński zapraszani są do uczestnictwa w imprezie i zaangażowania się w nią. W najbliższych latach dużo uwagi poświęcone zostanie promocji oraz reklamie projektu w mediach, w celu dotarcia do jak najszerszego grona potencjalnych wystawców i zwiedzających. Ponadto zaplanowane jest wydanie kieszonkowych publikacji o polsko-niemieckim regionie, które również będą propagować odbywające się imprezy oraz cały projekt.

Strona internetowa projektu

-

Szczegóły

Udostępnij projekt!