Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

Opis

Różnice w mentalności, brak wiedzy o kraju sąsiada utrudniają nie tylko współpracę instytucji lecz również kooperację pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Odmienne systemy prawne i brak umiejętności językowych spowalniają integrację rynków, transgraniczną mobilność MŚP i stanowią tym samym bariery wzrostu, w szczególności w porównaniu z sąsiadującymi ze sobą regionami jednolitego obszaru językowego i prawnego. Tu zaczyna się praca Sieci Centrów Usługowo Doradczych Euroregionu Pomerania. Jednym z najważniejszych celów Euroregionu POMERANIA jest przyspieszenie procesów integracji zarówno na poziomie transgranicznym, euroregionalnalnym jak i w kontekście europejskim. Siec CUDów stanowi przy tym ważny element łączący i będzie ten proces wspierać i monitorować poprzez następujące działania:

  • Wspieranie i monitorowanie regionalnych procesów rozwoju strukturalnego poprzez kierunkowe pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w Euroregionie POMERANIA i w Powiecie Märkisch Oderland
  • Inicjowanie i moderowanie szeroko zakrojonego lokalnego i regionalnego procesu komunikowania się pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami i instytucjami głównie z otoczenia businessu
  • Budowanie powiązań pomiędzy samorządami i innymi podmiotami w regionie pogranicza

Szybkie ścieżki komunikowania się wewnątrz sieci i zaangażowanie regionalnych kręgów gospodarczych predestynują Centra Usługowo-Doradcze do stawania się uznanymi multiplikatorami transgranicznych, ważnych dla gospodarki informacji. Celem realizacji tego zadania Sieć ma zostać ustabilizowana i rozbudowana w oparciu o 10 lokalizacji biur (4 po stronie niemieckiej i 6 po stronie polskiej) i 21 pracowników na terenie Euroregionu POMERANIA wraz z Powiatem  Märkisch Oderland. Tym samym będzie można zapewnić, iż zainteresowane podmioty znajdą wsparcie na całym tym terenie szybko i w wyczerpujący sposób, również poza układem granic administracyjnych. Wartość dodana takiej współpracy sieciowej polega w porównaniu z istniejącymi strukturami na jej wybitnie transgranicznym charakterze, znajdującym odzwierciedlenie zarówno w jej strukturze jak i ukierunkowaniu wyłącznie na działania transgraniczne. Długofalowym celem projektu jest tym samym tworzenie stabilnego transgranicznego otoczenia gospodarki. Grupami docelowymi są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa ( w tym w coraz większym stopniu podmioty podejmujące działalność gospodarczą) jak i zrzeszenia, stowarzyszenia, administracja komunalna, placówki edukacyjne i osoby prywatne.  Sieć Centrów Usługowych będzie się prezentować na własnej stronie internetowej. Będzie to umożliwiało zwracanie się do poszczególnych, ale i też w razie potrzeby do kilku biur CUDów bezpośrednio przez internet, udostępnianie dwujęzycznych informacji o działaniach transgranicznych i o stanie rozwoju pogranicza oraz efektywne rozreklamowanie wspólnych przedsięwzięć.  Transgraniczny portal internetowy zagwarantuje szeroko zakrojone i transgraniczne przekazywanie informacji o ofercie Centrów Usługowo Doradczych bezpośrednio przedsiębiorstwom i innym beneficjentom. Równolegle do prezentacji internetowej stworzony zostanie jednolity „Cooperate Identity“, który znajdzie swoje odzwierciedlenie we wszystkich innych materiałach takich jak ulotki, teczki z prezentacjami, banerach, itd.
Wszystkie wymienione działania w projekcie ukierunkowane są z jednej strony na stworzenie lepszych warunków ramowych do współpracy instytucji i MŚP w regionie pogranicza, a z drugiej strony lokalizacja biur i ich działania uwzgledniające cały obszar wsparcia oraz wykorzystanie transgranicznego portalu internetowego prowadza do odbioru Euroregionu jako jednolitego regionu (gospodarczego).

Strona internetowa projektu

Szczegóły

Udostępnij projekt!